O firmie

MSM Profesja prowadzi kompleksow? obs?ug? transakcji obrotu wszelkich typów nieruchomo?ci.Obs?ugujemy Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Wspó?pracujemy z uznanymi kancelariami notarialnymi, adwokackimi i radcowskimi. Oferujemy pomoc w pozyskaniu us?ug rzeczoznawców maj?tkowych, doradców ubezpieczeniowych.

Doradzamy i pomagamy uzyska? kredyt na zakup nieruchomo?ci we wspó?pracuj?cych z nami bankach: Bank Millennium, Nordea Bank, PTF Bank, ING Bank, mBank, Fortis Bank oraz poprzez doradców finansowych Domu Kredytowego NOTUS.
Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w TUW Concordia. Czynno?ci zawodowe wykonujemy w sposób zgodny z obowi?zuj?cym prawem, Kodeksem Etyki i standardami zawodowymi po?redników w obrocie nieruchomo?ciami.

W swojej pracy szczególny nacisk k?adziemy na rzetelno?? i jako?? ?wiadczonych us?ug. Osi?gamy to nie tylko profesjonalizmem i dba?o?ci? o bezpiecze?stwo realizowanych transakcji, ale przede wszystkim poprzez ca?kowite zaanga?owanie i zapewnienie ka?demu klientowi indywidualnej obs?ugi, od momentu podpisania umowy po?rednictwa, do przekazania przedmiotu transakcji w??cznie.

 
MSM Profesja ul. Jaworowa 15, 55-003 Nadolice Wielkie, 609 102 879, 609 473 070, biuro@msmprofesja.pl